2009 Årsmötesprotokoll


Danderyds Fotoklubbs årsmöte måndagen den 9 mars 2009.

MÖTESPROTOKOLL

§    1     Mötet öppnades.

§    2     Dagordningen fastställdes.

§    3     Till ordförande för årsmötet valdes Lars Nordin.

§    4     Till sekreterare för årsmötet valdes Jan Bergman.

§    5     Till  justeringsmän för årsmötesprotokollet, tillika rösträknare, valdes Ewa Hellström‑Boström och Andreas Karlsson.

§    6     Verksamhetsberättelsen, publicerad i föreningsorganet FOKUS, godkändes och lades till handlingarna.

§    7     Kassarapporten och budget för verksamhetsåret, publicerad i föreningsorganet FOKUS, upplästes av kassören Ylva Lilliemarck.

§    8     Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen upplästes  av revisorn Åke Arell som tillsammans med icke närvarande Rolf Eriksson hade funnit bokföringen helt sin ordning. 
Kassarapport och budget godkändes och lades till handlingarna. 
Revisorerna Åke Arell och Rolf Eriksson rekommenderade full ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2008.

§    9     Mötet beviljade den avgående styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

§  10     Årsavgifter 2009
Fastställdes oförändrade till 275 SEK för senior och 150 SEK för junior.
Fika avgiften oförändrad 10 SEK.

§  11     Val av styrelseordförande 2009
Valberedningens sammankallande Gunnar Ljungqvist  läste upp valberedningens förslag till styrelseordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter och mötet beslutade enligt följande angående föreningens styrelseordförande:

Styrelseordförande på ett år              Lars Nordin                 (omval)

§  12     Beslut angående övriga ledamöter och suppleanter för en tid av två respektive ett år.
Mötet beslutade att styrelsen utöver ordföranden skall bestå av:
4 ordinarie ledamöter på två år och två suppleanter på ett år.

De ordinarie ledamöterna väljs med två ledamöter varje årsmöte i avsikt att mandaten överlappas med ett år. Detta för att åstadkomma kontinuitet i styrelsens verksamhetsutövning.

§  13     Mötet beslutade att utse följande ordinarie ledamöter och suppleanter:

 

Två ordinarie ledamöter på två år  1   Inga Nathhorst     (nyval) 2   Jan Bergman       (omval)

(Dag Sjöblom och Jan-Olav Wedin valdes 2008 till ordinarie ledamöter på två år)

Två suppleanter på ett år
1   Ylva Lilliemarck   (nyval) 2   Lee Rosenberg    (omval)

§  14     Mötet beslutade följande angående revisorer och eventuell revisorssuppleant:

 

Två revisorer på ett år
1   Åke Arell             (omval)
2   Rolf Eriksson      (omval)

En revisorssuppleant på ett år              
1   Sven Gedda        (omval)

§ 15     Mötet beslutade följande angående övriga funktionärer

 

Två funktionärer till tävlingskommitté     på ett år
1   Dag Sjöblom      (omval)
2   Curt Lindfors       ( omval, assisterande)

Klubbmästare på ett år                         1   Tomi Olsén         (omval)

§  16     Mötet beslutade följande angående valberedning för verksamhetsåret 2010:

 

Två funktionärer till valberedning 2010  
1   Andreas Karlsson  (omval, sammankallande)
2   Gunnar Ljungqvist  (omval)

 

§  17     Beslut angående val av webmaster:
Till webmaster valdes                                Inga Nathhorst     (nyval).

§  18     Behandling av motioner och styrelsens förslag
Inga motioner och inga förslag hade anmälts före årsmötet.

§  19     Meddelanden och övriga frågor:

Medlemmarna uppmanades att komma med förslag och idéer till verksamhet. Det går att skriva in förslag på föreningens hemsida.

§ 20      Årsmötet avslutades.

Vid protokollet
Jan Bergman

Justeras
Lars Nordin     Ewa Hellström-Boström         Andreas KarlssonFöregående sida: 2008 Verksamhet
Nästa sida: 2007 Verksamhet