2010 Årsmötesproto.


Danderyds Fotoklubbs årsmöte måndagen den 8 mars 2010


MÖTESPROTOKOLL

§ 1 Mötet öppnades.

§ 2 Dagordningen fastställdes.

§ 3 Till ordförande för årsmötet valdes Lars Nordin.

§ 4 Till sekreterare för årsmötet valdes Jan Bergman.

§ 5 Till justeringsmän för årsmötesprotokollet, tillika rösträknare, valdes
Jan Better och Curt Lindfors.

§ 6 Årsmötet förklarades behörigt utlyst.

§ 7 Verksamhetsberättelsen, tidigare utsänd via klubbens e-postlista, godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Kassarapporten och budget för verksamhetsåret, publicerad i föreningsorganet FOKUS, upplästes av kassören Inga Nathhorst.

§ 9 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen upplästes av revisorn Åke Arell som tillsammans med icke närvarande Rolf Eriksson hade funnit bokföringen helt sin ordning.
Kassarapport och budget godkändes och lades till handlingarna.
Revisorerna Åke Arell och Rolf Eriksson rekommenderade full ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2009.

§ 10 Mötet beviljade den avgående styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

§ 11 Årsavgifter 2010
Fastställdes oförändrade till 275 SEK för senior och 150 SEK för junior.
Fika avgiften oförändrad 10 SEK.

§ 12 Val av styrelseordförande 2010
Valberedningens sammankallande Andreas Karlsson läste upp valberedningens förslag till styrelseordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter och mötet beslutade enligt följande angående föreningens styrelseordförande

Styrelseordförande på ett år Inga Nathhorst (nyval)

§ 13 Beslut angående antalet övriga ledamöter och suppleanter för en tid av ett eller två år.
Mötet beslutade att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter med en mandattid om två år och 3 suppleanter med en mandattid om 1 år.
De ordinarie ledamöterna väljs med två respektive tre ledamöter varje årsmöte i avsikt att mandaten överlappas med ett år. Detta för att åstadkomma kontinuitet i styrelsens verksamhetsutövning.

§ 14 Mötet beslutade att utse följande ordinarie ledamöter och suppleanter
Två ordinarie ledamöter på två år
1 Christina Bodelsdotter (nyval)
2 Dag Sjöblom (omval)
3 Jan-Olav Wedin (omval)

En ordinarie ledamot på ett år
4 Lee Rosenberg (fyllnadsval)
(Jan Bergman valdes 2009 till ordinarie ledamot på två år)

Tre suppleanter på ett år
1 Ylva Lilliemarck (omval)
2 Konsta Lyhnakis (nyval)
3 Richard Skoglund (nyval)

§ 15 Mötet beslutade följande angående revisorer och eventuell revisorssuppleant
Två revisorer på ett år
1 Per Kindstedt (nyval)
2 Anders Söderling (nyval)
En revisorssuppleant på ett år 1 Sven Gedda (omval)

§ 16 Mötet beslutade följande angående övriga funktionärer
En funktionärer som tävlingsledare 1 Dag Sjöblom (omval)
Noterades att klubbens medlemmar är välkomna att assistera tävlingsledaren när så erfordras.
Klubbmästare på ett år 1 Tomi Olsén (omval)

§ 17 Mötet beslutade följande angående valberedning
Två funktionärer till valberedning
1 Andreas Karlsson (omval, sammankallande)
2 Jan Better (nyval)

§ 18 Beslut angående val av webbmaster
Till webbmaster valdes Inga Nathhorst (omval).

§ 19 Behandling av motioner och styrelsens förslag
Inga motioner och inga förslag hade anmälts före årsmötet.

§ 20 Meddelanden och övriga frågor
Jan Better framförde önskemål om en ny utflykt med hänvisning till den lyckade utflykten till Gotska Sandön 2008.
Meddelades att styrelsen har planer på en utflykt till Höga Kusten.

§ 21 Årsmötet avslutades.

Vid protokollet........Ordförande
Jan Bergman..........Lars Nordin

Justeras
Jan Better,,,,,,,,,,,,,Curt Lindfors

 Föregående sida: 2009 Verksamhet
Nästa sida: Styrelse 2009