2011 Årsmötesprot.

 

Danderyds Fotoklubbs årsmöte måndagen den 14 mars 2011.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL

§ 1 Mötet öppnades.
Vid mötet närvarade 27 medlemmar inklusive styrelsen.

§ 2 Inga Nathhorst valdes till ordförande för mötet.

§ 3 Jan Bergman valdes till sekreterare för årsmötet.

§ 4 Åke Arell och Sven Gedda valdes att justera protokollet och till rösträknare.

§ 5 Årsmötet förklarades behörigt utlyst.

§ 6 Dagordningen godkändes och fastställdes.

§ 7 Verksamhetsberättelsen, tidigare utsänd via klubbens e-postlista, godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Kassarapport för verksamhetsåret 2010 och budget för verksamhetsåret 2011, publicerad i föreningsorganet FOKUS, upplästes av ordföranden Inga Nathhorst.

§ 9 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen upplästes av revisor Anders Söderling som tillsammans med Per Kindstedt hade funnit bokföringen helt i sin ordning.
Kassarapport, budget och balansräkning godkändes och lades till handlingarna.
Revisorerna Anders Söderling och Per Kindstedt rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2010.

§ 10 Mötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

§ 11 Styrelsens förslag till ändring av stadgarna godkändes.
Innebär följande ändringar av berörda paragrafer:
§ 2 st 2 "Om möjligt tillhandahålla ett mörkrum för medlemmarna" Utgår helt
§ 5 i) "Styrelsens förslag till budget för innevarande verksamhetsår samt beslut om medlemsavgiftens storlek för innevarande verksamhetsår"
Ändras till:
"Styrelsens förslag till budget för innevarande verksamhetsår samt beslut om medlemsavgiftens storlek för nästa verksamhetsår"
§ 5 k) 1) "Beslut om antalet övriga ledamöter och eventuella suppleanter för en tid av ett eller två år"
Ändras till:
"Beslut om antalet övriga ledamöter för en tid av ett eller två år"
(Suppleanter utgår)

2) "Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter"Ändras till:"Val av övriga styrelseledamöter"
§ 6 st 1 "Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör, samt 0 - 4
övriga ledamöter och 0 - 3 suppleanter"
Ändras till:
"Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör, samt 0 - 7 övriga ledamöter"
st 2 "Suppleanter får närvara vid alla styrelsemöten men har inte rösträtt om den ordinarie styrelsen är fulltalig"
Utgår helt.

Beslöts att ändringen av stadgarna skall fastställas genom ett andra beslut vid ordinarie månadsmöte den 9 maj 2011
Beslöts att ändringarna skall börja gälla så snart de fastställts den 9 maj. Det beslöts att detta innebär att de vid detta årsmöte valda suppleanterna därmed blir ordinarie ledamöter.

§ 12 Årsavgifter 2011 och 2012
Årsavgiften för innevarande verksamhetsår 2011
Fastställdes oförändrad till 275 SEK för senior och 150 SEK för junior. Åsavgiften för verksamhetsåret 2012
Med hänsyn till osäkerhet om hyran för verksamhetsåret 2012 gavs styrelsen frihet att besluta om årsavgiften inom intervallet 300 till 350 kr.
Årsmötet beslöt delegera till styrelsen att fastställa kaffeavgiften inom ett intervall av 10 till 20 kr för såväl 2011 som 2012. Junioravgift oförändrad 150 kr för såväl 2011 som 2012.

§ 13 Valberedningens sammankallande Andreas Karlsson läste upp valberedningens förslag till styrelseordförande, ordinarie ledamöter, suppleanter och övriga funktionärer och mötet beslutade enligt följande:

Styrelseordförande på ett år Inga Nathhorst (omval)

§ 14 Beslut angående antalet övriga ledamöter och suppleanter för en tid av ett eller två år.
Mötet beslutade att styrelsen skall bestå av 6 ordinarie ledamöter med en mandattid om två respektive ett år och 2 suppleanter med en mandattid om ett år. (Vid de nya stadgarnas fastställande i maj blir suppleanterna ordinarie ledamöter. Se beslut i § 11.)

§ 15 Ordinarie ledamöter och suppleanter
Tre ordinarie ledamöter på två år Christina Bodelsdotter (omval)
Jan Bergman (omval)
Ola Lindgren (nyval)
En ordinarie ledamot på ett år Lee Rosenberg (omval)

(Dag Sjöblom och Jan-Olav Wedin valdes 2010 till ordinarie ledamot på två år och kvarstår i styrelsen)

§ 16 Två suppleanter på ett år
Ylva Lilliemarck (omval)
Konsta Lyhnakis (omval)

§ 17 Två revisorer på ett år
Per Kindstedt (omval)
Anders Söderling (omval)

§ 18 En revisorssuppleant på ett år
Sven Gedda (omval)

§ 19 Klubbmästare på ett år
Tomi Olsén (omval)

§ 20 Tävlingskommité
Ola Lindgren (nyval)

§ 21 Webbmaster på ett år
Styrelsen gavs gemensamt ansvar

§ 22 Två funktionärer till valberedning på ett år
Andreas Karlsson (omval, sammankallande)
Jan Better (omval)

§ 23 Behandling av motioner
Inga motioner hade ammälts

§ 24 Övriga ärenden
Jan Better utsågs till hedersmedlem och som bevis för detta överlämnade ordföranden Inga Nathhorst ett diplom.
Jan Better har varit föreningens ordförande i 21 år. Från år 1986 till 2007.

§ 25 Mötet avslutades

 

Vid protokollet ..............................................Ordförande

Jan Bergman ................................................Inga Nathhorst

Justeras
Åke Arell........................................................ Sven GeddaFöregående sida: 2010 Verksamhet
Nästa sida: 2010 Aktiviteter